PRIPOMBE, PRITOŽBE, ( PRVE ZAHTEVE ) POHVALE, POBUDE, PREDLOGE


Postopek za vložitev pritožbe predloga pohvale.pdf

 

»Obvestilo  - pristojne osebe za sprejemanje in obravnavo

                          zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic«

 

V skladu z določili Zakona o varstvu pacientovih pravic (Ur. list RS št. 15/2008- v nadaljevanju zakon) lahko pacient neposredno med zdravstveno oskrbo izrazi nezadovoljstvo pri izvajanju zdravstvene oskrbe ali nezadovoljstvo z odnosom zdravstvenega delavca oz. zdravstvenega sodelavca. Če nesporazuma z dodatnimi pojasnili ali ukrepi ni mogoče odpraviti takoj, lahko pacient vloži zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic. Zaradi navedenega in v skladu z 58čl. Zakona izdajam naslednje:

 

O B V E S T I L O

 

1.       PRISTOJNA OSEBA ZA SPREJEMANJE prve zahteve za kršitve pacientovih pravic:

Naziv službe

Pristojna oseba

Telefonska št.

Elektronski naslov

Mesto in čas, kjer se lahko vloži ustna zahteva

Tajništvo

Mira ERŽEN

01/ 781 90 00

info@zd-ivg.si

pon. – petek od 8.00 do 13.00

 

2.       PRISTOJNE OSEBE ZA OBRAVNAVO prve zahteve za kršitve pacientovih pravic:


 

Naziv službe

Pristojna oseba

Telefonska št.

Elektronski naslov

Mesto in čas, kjer se lahko vloži ustna zahteva

GMS

Marta PRAZNIK

01/ 781 90 34

marta.praznik@zd-ivg.si

ponedeljek – petek od 8.00 – 13.00 ure

Direktor

Janez ZUPANČIČ

01/ 781 90 10

direktor@zd-ivg.si

ponedeljek in četrtek  od 11.00 – 13.00 ure

četrtek

 

 


 

3.  NAČIN VLOŽITVE :

-  USTNA zahteva se lahko vloži na zapisnik pri pristojni osebi za sprejemanje prve zahteve za kršitev pacientovih pravic v zgoraj navedenem času v tajništvu zavoda vsak dan  od ­­­­­­­­8.00 do 13.00 ure. Pisna zahteva se lahko vloži na posebnem obrazcu, ki ga je možno pri tajnici zavoda.

- PISNA zahteva, ki ni vložena na posebnem obrazcu mora imeti naslednje podatke: ime in priimek pacienta, prebivališče pacienta, telefon oz. elektronska pošta pacienta, opis domnevne kršitve pacientove pravice, podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih ali drugih osebah, čas in kraj ter  morebitne posledice domnevne kršitve pacientove pravice ter morebiten predlog za rešitev spora.

 

Anonimnih, žaljivih ali prepoznih zahtev pristojna oseba ne obravnava.

 

Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev lahko vložite najpozneje v 15 dneh od nastanka domnevne kršitve.

 

Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenega osebja pri nudenju zdravstvene oskrbe vložite najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi.

 

Če ste za kršitev izvedeli kasneje oz. so se posledice kršitve pokazale kasneje, lahko prvo zahtevo vložite tudi po preteku rokov, vendar najkasneje v 3 mesecih.

 

1.       ZASTOPNIK PACIENTOVIH PRAVIC:

Mojca Mahkota, univ. dipl.prav.

ZZV Ljubljana, Zaloška cesta 29, Ljubljana

KONTAKTNI PODATKI

Uradne ure (za naročene):

torek :  od 13.00 - 19.00 ure

sreda:   od   8.30 - 14.30 ure.  

Telefonska številka za naročanje:

01/ 54 23 285

E-pošta za naročanje

mojca.mahkota@nijz.si