Na podlagi 30., 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 28. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92, 37/92 in 8/96) ter 6., 14. in 15. člena odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 2/97), je svet Zdravstvenega doma Ivančna Gorica na 2. seji dne 7.7.1997 sprejel


STATUT

ZDRAVSTVENEGA DOMA IVANČNA GORICAI . SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen


S tem statutom se podrobno urejajo: organizacija in organi Zdravstvenega doma Ivančna Gorica (v nadaljevanju: ZD), njihova pristojnost, planiranje dela in razvoja ter sredstva ZD, način volitev in odločanja, zadeve s področja obrambe in zaščite, poslovne tajnosti in varstva osebnih podatkov, varstva delovnega okolja ter druga vprašanja pomembna za poslovanje ZD v skladu z zakonom in Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ivančna Gorica.


2. člen


ZD je ustanovila Občina Ivančna Gorica (v nadaljevanju: ustanovitelj) z Odlokom Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 2/97 z dne 14.03.1997 – v nadaljevanju: odlok o ustanovitvi).


3. člen


ZD je javni zdravstveni zavod, ki opravlja osnovno zdravstveno dejavnost ter druge dejavnosti določene v 3. členu odloka o ustanovitvi.


ZD je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določa zakon, odlok o ustanovitvi in statut.


4. člen


Ime zavoda je: Zdravstveni dom Ivančna Gorica.
Skrajšano ime zavoda je: ZD Ivančna Gorica.
Sedež zavoda je: Ivančna Gorica, Cesta II. grupe odredov 16.


5. člen


ZD ima pečat okrogle oblike premera 30 mm z besedilom: Zdravstveni dom Ivančna Gorica.


ZD ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.


II. ORGANIZACIJA ZD


6. člen


Zdravstvena dejavnost se opravlja v ZD v naslednjih organizacijskih enotah:

 • Enota Ivančna Gorica
 • Zdravstvena postaja Zagradec


7. člen


O notranji organizaciji in organizaciji dela odloča direktor, ki si je dolžan pridobiti predhodno mnenje medicinskega sveta.


III. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZD V PRAVNEM PROMETU


8. člen


ZD ima pravico razpolaganja s sredstvi, ki jih je pridobil za začetek dela od ustanovitelja in sredstvi za delo ZD.


ZD je dolžan poslovati po načelih dobrega gospodarja in je odgovoren za zakonitost poslovanja.


ZD je za svoje obveznosti odgovoren z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.


ZD sme sklepati pravne posle v zvezi z nepremičninami samo s soglasjem ustanovitelja.


IV. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE ZD


9. člen


ZD predstavlja in zastopa direktor v okviru pooblastil, ki jih ima zavod v pravnem prometu.


Sklepanje pravnih poslov je omejeno do višine sredstev, ki jih ZD pridobiva na podlagi 11. člena tega statuta.


Za pravne posle v zvezi z nepremičninami mora pridobiti predhodno soglasje ustanovitelja.


V. PLANIRANJE DELA IN RAZVOJA


10. člen


ZD planira svoje delo in razvoj v skladu s sprejetimi akti zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji ter v skladu s planskimi usmeritvami ustanovitelja.


Pri pripravi planov dela in razvoja, ZD upošteva možnosti pridobivanja sredstev za svoje delo na podlagi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in možnosti prodaje svojih storitev na trgu.


ZD sprejema plane razvoja in dela v rokih določenih z zakonom.


Plane razvoja in dela pripravi direktor ZD na podlagi strokovnih podlag, ki jih določi medicinski svet ZD. O njihovem izvajanju enkrat letno poroča ustanovitelju.


VI. SREDSTVA ZD


11. člen


ZD pridobiva sredstva za delo in razvoj:

 • iz sredstev ustanovitelja,
 • s plačilom za storitve opravljene na podlagi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
 • na podlagi pogodbe z ministrstvom, pristojnim za zdravstvo, za naloge, ki se na podlagi zakona financirajo iz republiškega proračuna,
 • s plačilom za storitve opravljene na podlagi pogodb s podjetji ter drugimi fizičnimi in pravnimi osebami,
 • s prosto prodajo blaga in storitev na trgu,
 • iz daril,
 • iz drugih namenskih in nenamenskih virov v skladu z zakonom.


Ustanovitelj ZD zagotavlja sredstva za investicije in za druge obveznosti, določene z zakonom in z odlokom o ustanovitvi ZD.


Ustanovitelj ZD mora zagotoviti ustrezne materialne pogoje za delo ZD in za razširitev zmogljivosti.


VII. ORGANI ZD


12. člen


Organi ZD so:

 • svet ZD,
 • direktor,
 • medicinski svet,
 • disciplinska komisija.


1. Svet ZD


13. člen


Svet ZD je organ upravljanja zavoda. Svet ZD šteje 9 članov.


Delavci ZD izvolijo 4 člane izmed delavcev, 4 člane imenuje ustanovitelj, 1 člana predstavnika uporabnikov pa imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.


Svet ZD je izvoljen za 4-letno mandatno obdobje. Člani sveta ZD, predstavniki delavcev so lahko v svet ZD izvoljeni še za eno mandatno obdobje.


Predsednik sveta in njegov namestnik se imenujeta za mandatno dobo 4 let izmed članov sveta ZD.


14. člen


Delavci volijo svoje predstavnike v svet ZD s tajnim glasovanjem.


15. člen


Direktor ZD ne more biti izvoljen v svet ZD.


16. člen


Delavci ZD volijo člane sveta ZD tako, da so v njem zastopana vsa področja zdravstvenega varstva.


17. člen


Aktivno volilno pravico imajo vsi delavci, ki so v delovnem razmerju v ZD na dan volitev.


Pasivno volilno pravico imajo vsi delavci razen direktorja.


18. člen


Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet ZD se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje zaposlenih pri upravljanju zavodov, smiselno uporabljajo v zadevah, ki jih ne ureja ta statut, določbe Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93).


19. člen


Svet ZD ima naslednje pristojnosti:

 • sprejema statut in druge splošne akte ZD, v kolikor ni za njihov sprejem pristojen direktor,
 • sprejema programe dela in razvoja ZD ter spremlja njihovo izvrševanje,
 • sprejema finančni načrt in periodične obračune ter zaključni račun,
 • predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
 • daje ustanovitelju mnenje o razpisu koncesije za opravljanju posameznega področja osnovne zdravstvene dejavnosti domači ali tuji pravni oz. fizični osebi,
 • daje ustanovitelju in direktorju mnenje o oddaji prostih prostorov in opreme,
 • daje ustanovitelju in direktorju ZD predloge in mnenja o posameznih drugih vprašanjih poslovanja ZD,
 • imenuje in razrešuje medicinski svet,
 • imenuje in razrešuje člane disciplinske komisije in člane drugih stalnih ali občasnih komisij,
 • sprejema program razreševanja presežnih delavcev ZD,
 • odloča o zahtevkih delavcev za varstvo pravic, pritožbah in ugovorih,
 • odloča o zadevah za katere je pooblaščen z drugimi splošnimi akti ZD, z zakonom in odlokom o ustanovitvi.


20. člen


Svet ZD je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica vseh članov sveta ZD.


Svet ZD sprejema svoje odločitve z večino glasov prisotnih predstavnikov.


Svet ZD se lahko odloči, da bo o posameznih zadevah odločil z večino ali 2/3 večino vseh članov.


2. Direktor


21. člen


Direktor je poslovodni organ ZD.


Direktor ZD:

 • predstavlja in zastopa ZD,
 • organizira in vodi delo ter poslovanje ZD,
 • odgovarja za zakonitost dela,
 • vodi strokovno delo ZD in odgovarja za strokovnost njegovega dela ter za strokovno izobraževanje delavcev,
 • odloča o sklenitvi delovnega razmerja delavcev,
 • odloča o razporejanju delavcev k določenim delom in nalogam,
 • odloča o vključevanju koncesionarjev v strokovno izobraževanje,
 • odloča o oddaji prostih prostorov in opreme koncesionarjem ali drugim najemnikom,
 • predpisuje splošne akte ZD, razen tistih, ki so v pristojnosti sveta ZD,
 • opravlja druge zadeve na podlagi zakona, odloka o ustanovitvi in tega statuta.


22. člen


Direktorja ZD imenuje in razrešuje svet ZD s soglasjem ustanovitelja na podlagi javnega razpisa.


Direktor ZD mora imeti visoko strokovno izobrazbo medicinske smeri in najmanj 5 let delovnih izkušenj.


23.člen


Mandatna doba direktorja traja 4 leta. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.


Postopek v zvezi z javnim razpisom ter pogoje za predčasno razrešitev in postopek za varstvo pravic direktorja določa zakon.


3. Medicinski svet


24. člen


Medicinski svet je strokovni organ ZD.


Medicinski svet ima najmanj 3 člane.


Medicinski svet imenuje na predlog direktorja svet ZD praviloma izmed vodij služb. Član medicinskega sveta je tudi glavna sestra.


25. člen


Medicinski svet vodi predsednik, ki je odgovoren za izvajanje sprejetih sklepov.


Medicinski svet sprejema svoja stališča z večino glasov vse članov.


Ne glede na izid odločitve je potrebno vnesti v zapisnik vsa pomembna stališča razprave.


26. člen


Medicinski svet ima naslednje pristojnosti:

 • obravnava vprašanja s področja strokovnega dela ZD,
 • določi in predlaga direktorju načrt strokovnega dela ZD za plansko obdobje,
 • odloča o izbiri in prioriteti nabav medicinske opreme ob upoštevanju smernic razvoja posameznih dejavnosti v ZD in razpoložljivih sredstev,
 • daje direktorju mnenje glede4 organizacije in dela ZD ter o potrebi razpisov koncesij,
 • predlaga direktorju plane izobraževanja zdravstvenih delavcev,
 • predlaga direktorju plan specializacij in odloča o pogojih kandidatov za specializacije,
 • predlaga direktorju mentorje za zdravstvene delavce, v skladu z zakonom,
 • odloča o pritožbah uporabnikov na delo zdravstvenih delavcev ZD,
 • odloča o vseh drugih zadevah za katere ga pooblasti direktor ali svet ZD.


4. Disciplinska komisija


27. člen


Disciplinska komisija je sestavljena iz 3 članov. Imenuje jo svet ZD izmed delavcev ZD.


Disciplinska komisija je pristojna za odločanje o disciplinski in odškodninski odgovornosti delavcev.


VIII. OBRAMBA IN ZAŠČITA


28. člen


ZD v skladu z zakonom sprejme obrambni načrt.


Direktor je vodja obrambnih priprav in sprejema obrambni načrt. Skrbi za strokovno izvajanje obrambnih priprav in priprav za zaščito in reševanje ter je odgovoren za njihovo stanje.


ZD je dolžan zagotoviti v skladu z določili in smernicami pristojnih občinskih ali republiških organov izvajanje nalog za opravljanje storitev v vojni.


ZD je dolžan na podlagi sklepov pristojnih organov in v skladu z zakonom organizirati narodno ali civilno zaščito.


IX. POSLOVNA TAJNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV


30. člen


Vsak delavec, ki pri svojem delu uporablja podatke, ki so po zakonu ali tem statutu poslovna tajnost, je dolžan to tajnost varovati.


Kršitev določil o varovanju poslovne tajnosti pomeni hujšo kršitev delovnih obveznosti, za katero se lahko izreče ukrep prenehanja delovnega razmerja.


31. člen


Kot poslovna tajnost se morajo zlasti hraniti listine in podatki, ki se nanašajo na ukrepe v primerih nastanka izrednih okoliščin in varnostni načrt. Kot poslovna tajnost se morajo hraniti tudi listine in podatki drugih zavodov in podjetij, če so označeni kot poslovna tajnost.


32. člen


Kot poklicno tajnost so delavci dolžni varovati podatke o boleznih in zdravstvenem stanju bolnikov, s katerimi so seznanjeni pri opravljanju svojega dela.


Vsi zaposleni, ne glede na to na katerem delovnem mestu delajo, morajo imeti spoštljiv odnos do bolnikov in drugih občanov, ki iščejo pomoč ali se zdravijo v ZD, da se obvaruje njihova moralna integriteta.


33. člen


ZD mora varovati kot tajnost tudi listine in podatke:

 • ki jih pristojni organ razglasi za državno tajnost.
 • ki jih pristojni organ kot zaupne sporoči ZD,
 • ki vsebujejo ponudbe za natečaje ali javno licitacijo, dokler ni objavljen njun izid.


34. člen


Listine in podatke, ki so poslovna tajnost, sme drugim sporočiti le direktor oziroma oseba, ki jo on pooblasti.


Podatke o bolnikovem stanju lahko sorodnikom in drugim osebam, z njegovim dovoljenjem da le zdravnik, ki bolnika zdravi. V primeru, da bolnik ni opravilno sposoben oziroma, če gre za mladoletno osebo, dajo dovoljenje skrbniki oziroma starši.


35. člen


Gradivo, ki predstavlja poslovno tajnost, se hrani ločeno od druge dokumentacije na način, da je zagotovljena njegova zaupnost.


36. člen


Vsakdo ima pravico do varovanja njegovih osebnih podatkov.


Ob sklenitvi delovnega razmerja se delavca seznani s tem, katere njegove osebne podatke potrebuje ZD v zvezi z uresničevanjem njegovih pravic iz dela in v zvezi z delom.


Za uporabo osebnih podatkov delavcev, ki se ne nanašajo na uresničitev njihovih pravic in obveznosti iz dela in v zvezi z delom, mora delavec dati pisno soglasje.


37. člen


ZD mora zagotoviti način varovanja osebnih podatkov zaposlenih in podatkov zdravstvene dokumentacije, ki jih zbira in obdeluje prek avtomatske obdelave podatkov. Posebej mora zagotoviti hrambo in dostop do računalniške opreme in posebej do posameznih datotek.


Način zbiranja, obdelave in hranjenja osebnih podatkov uredi ZD v splošnem aktu.


X. VARSTVO IN IZBOLJŠANJE DELOVNEGA OKOLJA


38. člen


ZD je dolžan v skladu z zakonom zagotoviti varstvo delavcev pri delu, predvsem pa zagotavljati vsem delavcem v skladu s predpisi:

 • ustrezno opremljenost delovnih mest za opravljanje varnega dela,
 • preventivne in druge obdobne zdravstvene preglede,
 • osebna zaščitna sredstva,
 • stalno izobraževanje s področja varstva pri delu in seznanjanje z nevarnostmi na posameznih delovnih mestih,
 • ostale pravice, ki izhajajo iz splošnih aktov ZD.


39. člen


ZD je dolžan zagotoviti takšen način opravljanja svoje dejavnosti, ki ne ogroža človekovega življenjskega okolja.


XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE


40. člen


Statut ZD je sprejet, ko zanj glasuje več kot polovica vseh članov sveta ZD, stopi pa v veljavo potem, ko da zanj svoje soglasje ustanovitelj.


41. člen


Spremembe in dopolnitve tega statuta se sprejemajo na enak način kot to velja za njegov sprejem.


42. člen


V roku treh mesecev po uveljavitvi tega statuta svet ZD razpiše mesto direktorja ZD.


PREDSEDNIK SVETA ZD
dr. Jožica Kunej l.r.


V S E B I N A


I.SPLOŠNE DOLOČBE

II.ORGANIZACIJA ZD

III.PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZD V PRAVNEM PROMETU

IV.ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE ZD

V.PLANIRANJE DELA IN RAZVOJA

VI.SREDSTVA ZD

VII.ORGANI ZD
1. Svet ZD
2. Direktor
3. Medicinski svet
4. Disciplinska komisija
VIII. OBRAMBA IN ZAŠČITA

IX.POSLOVNA TAJNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
X. VASTVO IN IZBOLJŠEVANJE DELOVNEGA OKOLJA

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE


Ustanovitelj je dal soglasje na Statut Zdravstvenega doma Ivančna Gorica na 28. seji Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica, dne 11.07.1997.

PODPREDSEDNICA OBČINSKEGA SVETA

Milena Vrhovec, ing.agr., l.r.