CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA

 

                                                          

Zdravstveni dom Ivančna Gorica izvaja projekt - Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih.


                      Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


            Več informacij o financiranju projekta najdete na spletni strani  evropske kohezijske politike v Sloveniji 

                                                                   (www.eu-skladi.si).Center za krepitev zdravja (v nadaljevanju CKZ) je samostojna enota v zdravstvenem domu in ključna organizacijska struktura na primarni ravni zdravstvenega varstva za zagotavljanje izvajanja strukturiranih zdravstveno vzgojnih obravnav ter aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju za prebivalce vseh populacijskih skupin v območju zdravstvenega doma.


Koncept delovanja integriranega CKZ zagotavlja izvajanje, povezovanje in strokovno dopolnjevanje zdravstveno vzgojnih programov s poudarkom na vključevanju ranljivih oseb v vse programe.


OPIS OPERACIJE


Predmet je sofinanciranje nadgradenj in razvoja preventivnih programov ter njhovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in pripadajočih loklanih skupnpstih v Zdravstvenem domu Ivančna Gorica.


NAMEN OPERACIJE


Namen operacije je krepitev javnozdravstvene vloge Zdravstvenega doma Ivančna Gorica, implementacija nadgradenj preventivnih programov za otroke in mladostnike, izvajanje  preventivnih obravnav za ogrožene otroke  in mladostnike ter izvajanje integrirane  preventive kroničnih bolezni na primarni ravni zdravstvenega varstva, vključevanje ranljivih skupin v preventivno zdravstveno varstvo ter uvajanje modela skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih.


Prav tako je namen zagotavljanje dodatnih strokovnih izobraževanj in usposabljanj s področja javnega zdravja, zmanjševanje neenakosti v zdravju in kulturnih kompetenc opolnomočiti izvajalce preventivnih obravnav za vse populacijske skupine iz Zdravstvegea doma Ivančna Gorica in pripradajočih lokalnih skupnosti za izvajanje nadgradenj preventivnih programov, s posebnim poudarkom na pridobivanju kulturnih kompetenec in vključevanjem ranljivih oseb v preventivne programe.


FINANČNA PODPORA


Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada (ESS) . Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, v razmerju 80% sofinanciranja s strani Evropske unije, 20% s strani Republike Slovenije.


CILJI IN REZULTATI OPERACIJE


Spremljali se bodo naslednji kazalniki učinka in rezultata :


a )  vzpostavitev Strokvone skupine Zdravstvenega doma Ivančna Gorica za preventivo, vzpostavitev Koordinativnega tima za preventivno zdarvstveno varstvo otrok in mladostnikov; vzpostavitev preventivnih timov za otroke in mladostnike po posameznih šolah / vrtcih: vzpostavitev Koordinativnega tima za odrasle; priprava Strategije in akcijskega načrta Zdravstvenega doma Ivančna Gorica za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju; vzpostavitev integriranega Centra za krepitev zdravja z vodjo in interdisciplinarnimi standardnimi timi; izvedba ocene stanja Zdravstveenga doma Ivančna Gorica na področju zagotavljanja enakosti v zdravstveni oskrbiranljivih; izvedba presoje ustreznosti objekta 7 objektov in komunikacijskih ukrepov Zdravstvenega doma Ivančna Gorica za osebe z gibalno in senzorično s hkratno pripravljenim predlogom ukrepov; vključevanje tolmača / medkulturnega mediatorja pri izvajanju preventivnih pregledov in nemedikamentoznih  intervencijah pri osebah iz drugih kulturnih in  družbeno - ekonomskih območij; vzpostavitev Lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju;


b ) vzpostavitev nove strukture, ki bo podpirala izvajanje integrirane preventive kroničnih bolezni in aktivnosti zmanjševanja neenakosti, ter v katero bodo vključeni izvajalci preventivnih obravnav vseh populacijskih skupin; vzpostavitev integriranega Centra za krepitev zdravja kot samostojne enote v zdravstvenem domu, ki povezuje tako strokovnjake kot zdravstveno vzgojne programe za vse populacijske skupine ter zagotavlja usklajeno, optimalno in učinkovito zdravstvenovzgojno obavnavo in izvajanje aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju vseh populacijskih skupin v lokalnii skupnosti;  vključitev ranljivih skupin v preventivno zdravstveno varstvo; izvajanje ukrepov za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi ranljivih skupin; zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti; vzpostavitev Lokalne skupine za krepitev zdravja po modelu skupnostnega pristopa v zdravstvenem domu in pripadajočih lokalnih skupnostih, v katere bodo vključeni deležniki tako iz zdravstvenega kot socialnega resorja, občin, vzgojno - izobraževalnih institucij, programa Projektnega učenja za mlajše odrasle; Ljudske univerze, zavodov za zaposlovanje,  ter različnih nevladnih organizacij.


V CKZ izvajamo skupinske delavnice in osebno svetovanje, kjer zainteresirani prejme strokovne informacije, veščine in podporo za dolgotrajno spremembo življenjskih navad, ki bodo vodile do boljše počutja in zdravja.

Z aktivnostmi za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti zdravju sodelujemo in se povezujemo z ustanovami, društvi, delovnimi organizacijami, izobraževalnimi institucijami in ostalimi, ki lahko pripomorejo k zdravju prebivalstva v lokalnem okolju. V ta namen je bila avgusta 2018 v Ivančni Gorici ustanovljena Lokalna skupina za krepitev zdravja.

Strokovnjaki iz CKZ izvajajo različne delavnice, predavanja, delavnice, predstavitve z vsebinami, ki so prepoznane kot pomembne za izboljšanje zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju vseh ljudi v lokalni skupnosti.


Več informacij dobite na http://www.nijz.si/sl/kaj-so-zdravstvenovzgojni-centri .

 

CKZ Zdravstvenega doma Ivančna Gorica se nahaja v stavbi B (novi stavbi) v 1. nadstropju.

 

Zaposleni v CKZ:

Tadeja Gruden, dipl. medicinska sestra, vodja CKZ

Petra Stopar, dipl. medicinska sestra

Andreja Lampreht, dipl. fizioterapevtka

Larisa Oblak, univ. dipl. psihologinja

Maja Recek, mag. kineziologije

Ana Stepančič, dipl. dietetičarka

 

V CKZ ste vabljeni vsi, ki imate kakršnokoli vprašanje o zdravju, o ukrepih, ki bi izboljšali vaše zdravje, počutje. O vaši želji za vključitev v preventivne programe se pogovorite z vašim osebnim zdravnikom ali medicinsko sestro v ambulanti družinske medicine. Ali pa nas pokličite na telefon 01 620 47 81 ter pišite po elektronski pošti ckz@zd-ivg.si.


Vsebine Programa za krepitev zdravja so dostopne na spletni povezavi :

http://sl.zd-ivg.si/index.php?menu_item=item_14115


Svitova kontaktna točka : http://sl.zd-ivg.si/index.php?menu_item=item_14116
                                 
Predstavitev zaposlenih strokovnjakov  v Centru za krepitev zdravja  v Zdravstvenem domu Ivančna Gorica :

http://sl.zd-ivg.si/index.php?menu_item=item_14117


Urnik pogovornih ur in individualnih razgovorov so dostopni na  :


Obvestila in Vabila na delavnice : http://sl.zd-ivg.si/index.php?menu_item=item_14119

Katalog informacij Ivančna Gorica je dostopen z klikom na ikono : Katalog informacij Ivančna Gorica

 

                   

                   
                  

 

 

 ·      


 


 


 

1.